Shërbimet tona

Pyper është kompani që ofron një gamë të gjerë shërbimesh si rezultat i hulumtimeve të ndryshme që i kryen nëpërmjet aplikacionit mobil Pyper. Kjo infrastrukturë teknologjike iu mundëson të gjithë qytetarëve të marrin pjesë në hulumtime duke u përgjigjur në pyetësor të llojllojshëm.

MATJA E OPINIONIT PUBLIK

Fokusi i këtij hulumtimi është përceptimi i qytetarëve mbi tema të ndryshme që kanë të bëjnë me gjendjen në Kosovë.

HULUMTIMI I TREGUT

Ky shërbim identifikon barrierat e mundshme në fazën e planifikimit apo zhvillimit të ndonjë biznesi.

MONITORIMI DHE VLERËSIMI

Hulumtimi bëhet përgjatë implementimit të projektit dhe u mundëson bizneseve të bëjnë vendimarrjen e duhur, përmirsimin dhe vlerësimin e projekteve.

KËNAQSHMËRIA E KONSUMATORËVE

Pyper ofron informacione mbi kënaqshmërinë e klientëve për produkte dhe/ose shërbime të caktuara.

VLERËSIMI I PRODUKTIT

Ky shërbim parasheh se si do te pritet nga klientët produkti/shërbimi i cili do të lansohet në treg.